Wu Liuqi Zhi Zui Qiang Fa Xing Shi

Seeking to recover his memory, a scissor-wielding, hairdressing, bungling quasi-assassin stumbles into a struggle for power among feuding factions.

Close